Právní upozornění

SMLOUVA

  • Toto je smlouva mezi vámi a společností Via del Vino s.r.o. ("Společnost"). Tato smlouva upravuje vaše používání těchto webových stránek (dále jen "stránky"). Prohlašujete, že je vám nejméně 18 let. SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ TYTO STRÁNKY POD PODMÍNKOU, ŽE TUTO SMLOUVU PŘIJMETE BEZ JAKÝCHKOLIV ZMĚN. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK PŘEDSTAVUJE VÁŠ SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. TATO SMLOUVA OBSAHUJE VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI (VIZ ODDÍLY 5 A 6) A VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK (VIZ ODDÍL 7). TATO USTANOVENÍ TVOŘÍ NEZBYTNÝ ZÁKLAD PRO VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. Souhlasíte s tím, že nebudete stránky používat žádným způsobem, který je nezákonný.
  • Společnost si vyhrazuje právo měnit podmínky a upozornění, za kterých Stránky nabízí, bez předchozího upozornění. Vaše další používání stránek po takových změnách představuje váš souhlas s těmito změnami. Společnost si dále vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit ceny a další informace na Stránkách. Zveřejnění cen a dalších podmínek prodeje nepředstavuje závaznou objednávku prodeje výrobků za těchto podmínek.
  • Veškerý obsah, včetně mimo jiné grafiky, log, textů, obrázků a dalších prvků, které se na Stránkách objevují, je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a jiným duševním vlastnictvím, které vlastní, kontroluje nebo na něj má licenci Společnost nebo třetí strany. Tento obsah je chráněn autorským právem samostatně a jako kolektivní dílo nebo kompilace podle amerického a mezinárodního autorského práva a je vlastnictvím Společnosti, jejích poskytovatelů licence nebo strany, která je uvedena jako poskytovatel obsahu, případně jiných vlastníků obsahu z řad třetích stran.
  • Jako uživatel těchto stránek nesmíte kopírovat, distribuovat, přenášet, reprodukovat, publikovat, vytvářet odvozená díla nebo jakkoli jinak používat jakýkoli obsah těchto stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Flemming's - Via del Vino s.r.o. - Praha - oprávněného zástupce společnosti. Tento zákaz zahrnuje bez omezení zveřejnění jakékoliv části tohoto obsahu na jiných Webových stránkách, jeho prodej nebo nabízení k prodeji nebo jeho použití k vytvoření jakékoli databáze. Veškeré žádosti o povolení k použití obsahu těchto stránek je třeba směřovat na právní oddělení.
  • TYTO STRÁNKY POSKYTUJE SPOLEČNOST VE STAVU, V JAKÉM JSOU. SPOLEČNOST V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL; ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYNALOŽENÍ ÚSILÍ, PŘESNOSTI, VLASTNICKÉHO PRÁVA, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ, NEZATÍŽENÍ, NEZATÍŽENÍ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV; ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍHO STYKU NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ; A ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ŽE PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ.
  • SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, TRESTNÍCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TOTO VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY JE NEZÁVISLÉ NA NÍŽE POPSANÉM VÝLUČNÉM OPRAVNÉM PROSTŘEDKU A ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO JE JINAK POVAŽOVÁN ZA NEVYMAHATELNÝ.
  • CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY JEDNÁNÍ (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI) NEBO JINAK) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA TYTO NEBO JINÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI.
  • Tyto stránky obsahují odkazy na další zdroje. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo dostupností těchto dalších zdrojů, a proto za ně neodpovídá.
  • Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí písemné nebo ústní dohody stran týkající se tohoto předmětu. Žádné zřeknutí se jakékoli strany jakéhokoli porušení nebo neplnění ze strany druhé strany se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem České republiky bez ohledu na kolizní normy.